Ухаалаг төлөвлөлт

  • "Эрин Хороолол" төслийн архитекторын баг нь газрын налуу рельефийг тооцож, үерийн далан шуудууг орчны тохижилттой уялдуулж өгснөөрөө онцлогтой. 

    Энэхүү хороололд  байгалийн гэрэл, нарны тусгал өдрийн туршид бүрэн тусахаар тооцож, цэлгэр цонх, уужим тагттай, оршин суугчдын ая тухыг хангах зорилгоор цогцолбор орон сууцыг төлөвлөснөөрөө онцлогтой.